Skola‎ > ‎

Vår vision - att rusta för framtiden!

Vi arbetar tillsammans utifrån vår värdegrund – delaktighet, ansvar, respekt och trygghet. Vi vill att våra elever efter avslutad skolgång på Stenkulaskolan ska ha förmåga att:- delta och ha inflytande över både sin egen framtid och över samhället i stort


- ta ansvar för sin handlingar och inhämta och utveckla kunskaper som är  

nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem


- respektera både sig själv och sin omgivning samt vara en god förebild för 

andra


- känna sig trygg både med sig själv och med alla andra i sin omgivning
Kunskaper - Lust - Glädje


För oss är det viktigt att våra elever får nödvändiga och viktiga kunskaper, samtidigt som eleven får uppleva lust och glädje under sin skoltid. Därför värvar vi traditionell undervisning med aktiviteter som teaterprojekt, läger, studiebesök etcetera.Modern skola


Vi vill vara en modern skola där elever lär sig använda den moderna tekniken i undervisningen. Skolan har satsat på bland annat iPads, datorer och smartboards i lärosalarna. Genom Malmö Stads satsning på Googles tjänster har verktyg som Google Drive, Google Classroom implementerats i undervisningen.Språkutveckling


Alla elever ska kunna tillgodose sig kunskaper och utveckla sina förmågor. Alla ämnen vid Stenkulaskolan genomsyras därför av genrepedagogik, det vill säga att lära eleverna olika lässtrategier och att ämnesundervisning inriktar sig på språkutvecklande lärande för fortsatta studier. En del i det språkutvecklande arbetssättet är formativ bedömning där läraren skapar en dialog med varje elev om kunskapskrav och måluppfyllelse.
Arbetsmiljön


Alla som vistas på skolan ska ha en god arbetsmiljö. Hela skolan är utrustad med ljuddämpande möbler och tillsammans arbetar vi ständigt med att skapa en trivsam miljö i våra salar och korridorer.Elevinflytande

 
Vi tycker det är viktigt att våra elever känner att de har inflytande över vad som händer på skolan. På Stenkulaskolan har vi därför flera aktivt elevråd, ett för varje stadium, där eleverna har möjlighet att föra fram sina åsikter och påverka verksamheten. Skolan har även ett matråd, bestående av elever och personal från vår skolrestaurang som träffas regelbundet.

 


Stenkulaskolan
Vår vision - att rusta för framtiden!
Bild: Ax


       Ansvarig för elevrådet:
       Årskurs 1-3    Marie Johansson
       Årskurs 4-6    Anna Norén
       Årskurs 7-9    Andreas Katsanikos