Stenkulaskolans fritidshem

På fritids ägnar vi oss främst åt informellt lärande. Gärna genom praktiska, estetiska och fysiska  aktiviteter. Såsom pyssel, bygg, spel, färg, dans, drama, bollspel m.m. Den fria leken är också viktig, Den stärker barns utveckling och tränar deras sociala förmåga..

 

Hösttermin 2015

Fritidshemmet kommer att ha vissa planerade aktiviteter såsom idrott, bild, utepedagogik och bakning. Stenkulan och Silverkulan kommer att ha vissa aktiviteter tillsammans.

 

Språkutveckling

Genom att i fritidshemmet samtala med varandra och oss vuxna lär sig barnen nya ord och dess betydelse. Detta stärker kommunikations-förmågan, vilken är nödvändig för att barn ska kunna uttrycka sina känslor och tankar.

 

Fysisk aktivitet

Under idrottspassen får barnen möjlighet att träna på att samarbeta och öva sin styrka, balans och koordination genom bland annat lekar, bollspel, redskap, lagsporter och dans. 

 

Skapande

När barnen skapar utvecklar de bland annat sin fingermotorik genom att måla, rita och konstruera med olika tekniker och material.

 

Fritidshemmets uppdrag

· Skapa trygghet, trivsel och lust att lära

· Social fostran

· God föräldrakontakt

Fritidshemmet är ett komplement till skolan som ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid med hjälp av en god pedagogisk verksamhet. Verksamheten ska utgå ifrån varje barns behov och intressen.

 

Vi i fritidspersonalen vill stötta barnen i att skapa goda relationer med varandra och med vuxna, att kunna hantera konflikter, ta eget ansvar och respektera varandras olikheter.

 

Mer info om fritidshemmets uppdrag finns i Läroplanen!